Ik heb een:

Algemene voorwaarden

1. COMCAM is een handelsnaam van COMCAM B.V. en COMCAM International BV (hierna: COMCAM),

2. gevestigd te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63348004, respectievelijk 84425504. Op alle opdrachten aan hen, alsmede alle door of namens hen verrichte werkzaamheden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. COMCAM levert haar diensten als intermediair. Hierdoor zijn op de verkochte energiecontracten en/of producten altijd de algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing.

4. COMCAM zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleggen met de opdrachtgever. COMCAM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door COMCAM, in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is COMCAM niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

5. De rechtsverhouding tussen COMCAM en de opdrachtgever, alsmede degene die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

6. COMCAM kent een klachtenregeling welke is gepubliceerd op haar website.

7. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van COMCAM en de bij haar in dienst zijnde advocaten, maar ook ten behoeve van alle werknemers en van allen die op enige wijze voor COMCAM werkzaam zijn (geweest).