Ik heb een:

De energiebesparingsplicht in 2023, wat verandert er?

De energiebesparingsplicht is de verplichting voor bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar uit te voeren. Het is een belangrijk instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven.

De informatieplicht en de Erkende Maatregelenlijsten

Bedrijven met een jaarverbruik meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 vallen onder de informatieplicht. Voor deze bedrijven geldt dat ze eens in de vier jaar moeten rapporteren over hun energiebesparende maatregelen. Ze kunnen dat doen via de Erkende Maatregellijst (EML), waar alle energiebesparende maatregelen op staan die voor een specifieke sector van toepassing is.

De informatieplicht is van toepassing voor een bedrijf met een jaarverbruik tot 10 miljoen kilowattuur elektriciteit of tot 170.000 kuub gasequivalenten. Dat is vooral de kleine gebruiker, de grote verbruiker valt onder de onderzoeksplicht. 

De verwachting is dat de nieuwe EML eind maart gepubliceerd wordt. In deze nieuwe versie is alles in één lijst opgenomen. Zo is de lijst van ongeveer 800 naar 180 maatregelen teruggedrongen. Bedrijven hebben tot 1 december 2023 om te rapporteren over de maatregelen die ze hebben getroffen.

Als klant van COMCAM, hoef je dit gelukkig niet zelf te regelen.

De onderzoeksplicht

Voor bedrijven met een jaarverbruik meer dan 10 miljoen kWh of 170.000 m3 geldt de onderzoeksplicht. Zij moeten in kaart brengen waar ze besparende maatregelen zouden kunnen treffen voor hun energie-intensieve processen en welke van die maatregelen een terugverdientijd van minder dan vijf jaar hebben. Onder het onderzoek valt onder andere een basischeck energiezorg, een analyse van aandrijvingsystemen en een isolatiescan.

Ook voor deze bedrijven geldt dat ze de resultaten van het onderzoek in principe voor 1 december 2023 moeten inleveren.

De EED-audit

Voor bedrijven met meer dan 250 fte geldt de EED-audit. Deze gaat nog een stapje verder dan de onderzoeksplicht. Deze audit is vanuit Europa verplicht. Om die reden kan er overlap zijn met de groep bedrijven die onder de onderzoeksplicht vallen. Om aan de EED-audit te moeten voldoen, moet je een bedrijf met minimaal 250 fte zijn of een jaaromzet hebben van 50 miljoen euro in combinatie met een balanstotaal van 43 miljoen euro. Bij de EED-audit wordt er gekeken naar processen en gebouwen van het hele concern. Je ziet bijvoorbeeld bij ketens dat ze per locatie soms niet vallen onder de onderzoeksplicht, maar als bedrijf wel moeten voldoen aan de EED-audit.

COMCAM regelt dit voor u als klant

  • We toetsen welke wet voor uw bedrijf van toepassing is.
  • We nemen de maatregelenlijst met u door.
  • We adviseren u bij mogelijke energiebesparingen.
  • Wat betekent de mogelijke besparingen voor uw energieverbruik en energiekosten.
  • Wij verzorgen indien nodig de melding bij het RVO.
  • Deze service voor de informatieplicht en onderzoeksplicht is gratis voor u als energieklant.

Binnenkort gaat het RVO bedrijven benaderen die al eerder de RVO-melding hebben gedaan vanaf 2019. Neem dan contact op met ons om te controleren of met uw huidige energieverbruik nog steeds aan deze informatieverplichting moet voldoen.

Bron: Warmte365